Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een team van leerkrachten en ouders dat samen spreekt over de gang van zaken op school. Zij kan voorstellen doen, besluiten nemen of advies geven aan de directie. De MR denkt actief mee in allerhande onderwerpen: van schoolbeleid tot schoolplein, van ouderenquête tot schoolgids, van overblijfregelingen tot onderwijstijd. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar over zaken die met school te maken hebben. De MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders.

Vergaderdata 2023-2024

De MR zal het komende half jaar vergaderen op:

  • 6 februari 2024
  • 9 april 2024
  • 4 juni 2024

Ouderleden

Gysella Lozeman
Paul van Daalen
Chantal de Vries
Marieke Dirksen

Personeelsleden

Dicky Liefting
Lisanne Bol
Mieke Hagendoorn
Marja van Asperen

Adviseur

Kees van Lummel

Heeft u zelf nog zaken die in de MR besproken kunnen worden? Geef deze dan door via: mrreh@hsn-scholen.nl of kom naar ons toe!

In de nieuwsbrief komt na een vergadering een kort verslag te staan.

GMR

De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) is de gemeenschappelijke MR van alle scholen die bij de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN) zijn aangesloten. Relevante informatie vanuit de GMR komt aan de orde op de MR-vergaderingen van de aangesloten basisscholen en in omgekeerde richting komt alle voor de HSN relevantie informatie weer aan de orde op de GMR-vergaderingen.

Bij elke GMR-vergadering is van iedere HSN-school een personeelslid en/of ouder actief aanwezig.

Vergaderingen kunnen altijd bijgewoond worden door geïnteresseerden.

Vertegenwoordiging in de GMR:
Namens de Rehoboth: Jens Jaap van Wijncoop