Aanvraag verlof

 Leerplicht en extra vrije dagen

Het komt voor dat ouders een verzoek doen voor extra vrije dagen of voor vakanties buiten het vakantierooster. In principe kan hiervoor geen toestemming verleend worden. Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten die u heeft, zetten we ze op een rijtje:

  • Kinderen van vier jaar zijn nog NIET leerplichtig. U kunt daarom in voorkomende gevallen volstaan met een mededeling over eventuele afwezigheid. Wij vragen u wel zuinig met dit recht om te gaan. Vierjarigen gaan al een aantal uren per week minder naar school.
  • Kinderen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig en moeten daarom de school op de door de school vastgestelde tijden bezoeken. Wettelijk is wel geregeld dat kinderen van 5 jaar maximaal 5 uur per week thuis gehouden mogen worden. Ook in dit geval vragen wij u hier alleen bij noodzaak gebruik van te maken. Deze mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.
  • Voor bijna alle andere gevallen heeft u bij afwezigheid van uw kind toestemming nodig van de directeur van de school. De directeur kan in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ toestemming geven tot maximaal tien dagen verzuim per schooljaar. Onder deze gewichtige omstandigheden vallen bijvoorbeeld een jubileum, huwelijksfeest en begrafenis. Voor dit soort gelegenheden wordt altijd verlof verleend. U kunt volstaan met een verzoek/mededeling aan school.

Verzoek vrije dagen

Alle verzoeken om vrije dagen of dagdelen lopen via de directie. Het formulier voor de aanvraag van vrijstelling vindt u hier.

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Als u vanwege uw werkzaamheden niet in een schoolvakantie met uw gezin op vakantie kunt gaan, kunt u een verzoek indienen bij de directeur van de school. Dit verzoek dient minimaal 8 weken van tevoren, schriftelijk te worden voorgelegd. U dient daarbij een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat u gedurende de schoolvakanties niet gemist kunt worden. Dit verlof mag maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden; mag niet langer dan tien schooldagen duren en mag niet plaatsvinden in de twee eerste lesweken van het schooljaar.

Voor alle duidelijkheid: er mag dus geen verlof verleend worden voor wintersportvakantie, voor extra vrije dagen voor een lang weekend in bijvoorbeeld een bungalowpark, of om eerder te kunnen vertrekken naar uw vakantiebestemming. De directies van de Nijkerkse basisscholen hebben in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Nijkerk afgesproken dat ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar wordt gemeld. Deze kan een proces-verbaal opmaken, waarmee een boete geriskeerd wordt. Tot zover de leerplichtwet.

Echter: er kunnen momenten, gebeurtenissen in iemands leven zijn dat niet de wet maar het gevoel of een uitzonderlijke situatie de doorslag moeten geven. Neem dus bij twijfel altijd contact op met de directeur van de school.